Проектирањето на електрични инсталации и осветлување е дел од нашето секојдневие. Со користење на соодветни софтверски алатки, тимот инженери е усовршен за изработка на проекти од областа на електриката и осветлувањето:

- Трансформаторски станици

- Заштитно заземјување

- Громобранска заштита

- Електрични инсталации

- Smart house (KNX протокол)

- Осветлување

- Противпожарна инсталација

- Телефонска и компјутерска инсталација

- Домофонија и видео-домофонија

- Видео надзор

Мени