Политика за приватност на друштво за промет, сервис, инженеринг и изведување од областа на електротехниката “ЛИРА Д.О.О” Скопје

 

 Нашата визија за заштита на личните податоци

Особено ни е драго што покажавте интерес за Друштвото за промет, сервис, инженеринг и изведување од областа на електротехниката “ЛИРА Д.О.О”.

ЛИРА како контролор на лични податоци целосно ја заслужува Вашата доверба бидејќи посветува големо внимание на почитување на приватноста и заштитата на личните податоци.

Заштитата на личните податоците е наш приоритет, па затоа Ве молиме внимателно да ја прочитате оваа политика за приватност.

Ве информираме дека можете да ја посетите нашата веб страница и продажни места и без да ги откриете Вашите лични податоци, меѓутоа, доколку сакате да користите одредени услуги, неопходно е да ги обработуваме Вашите лични податоци. Личните податоци на корисниците се обработуваат во согласност со Законот за заштита на личните податоци[1].

Со оваа политика за приватност, Ве информираме за природата, обемот и целта за која ги собираме, користиме и обработуваме Вашите лични податоци, за начинот на кој ги штитиме Вашите лични податоци, како и за Вашите права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци.

ЛИРА како контролор на лични податоци, применува голем број технички и организациски мерки за да обезбеди целосна заштита на личните податоци кои се обработуваат.

 

Содржина

 1. Дефиниции
 2. Назив и адреса на контролорот
 3. Офицер за заштита на личните податоци
 4. Кои информации ги собираме?
 5. За кои цели се користат собраните податоци и информации?
 6. На кој начин се врши обработката на личните податоци?
 7. Ограничување на обемот на личните податоци
 8. Точност на личните податоци
 9. Ограничување на роковите за обработа на личните податоци
 10. Регистрација
 11.  Видео надзор и телефон
 12. Други информации
 13. Колачиња на пребарувачот на интернет
 14. На кого ги откриваме вашите податоци?.
 15. Прифаќање на условите
 16. Можност за контакт преку веб страницата
 17. Ваши права како субјекти на лични податоци
 18. Известување за измени и дополнувања на оваа ПОЛИТИКА

 

 

 

 1. Дефиниции

 

Политиката за приватност се заснова на термините што ги користи Законот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: ЗЗЛП). Таа треба да биде разбирлива за пошироката јавност, за нашите членови и останатите посетители. За да бидеме сигурни дека навистина е така, прво сакаме да ги објасниме поимите што ги користиме.

Во оваа Политика за приватност, меѓу другото, ќе ги користиме следниве изрази:

а) Лични податоци

Под личен податок се подразбира секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет.

б) Субјект на личните податоци

Субјект на личните податоци (во натамошниот текст: субјект или субјектот) е идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува, чии лични податоци ги обработува контролорот одговорен за обработка на личните податоци.

в) Обработка на личните податоци

Обработка на личните податоци е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

г) Ограничување на обработката на податоците

Ограничување за обработката на личните податоци е означување на личните податоци кои се чуваат, а со цел ограничување на нивната обработка во иднина.

д) Профилирање

Профилирање е секоја форма на автоматска обработка на лични податоци, која се состои од користење на лични податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со физичкото лице, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

ѓ) Псевдонимизација

Псевдонимизација е обработка на личните податоци на таков начин што личните податоци не можат повеќе да се поврзат со одреден субјект без да се користат дополнителни информации, под услов таквите дополнителни информации да се чуваат одделно и да подлежат на технички и организациски мерки со кои ќе се обезбеди дека личните податоци не се поврзани со идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува.

е) Контролор

Контролор е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.

ж) Обработувач

Обработувач е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот.

з) Корисник

Корисник е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка.

ѕ) Трето лице

Трето лице е секое физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое не е субјект, контролор, обработувач или лице, кое под директно овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците.

и) Согласност

Согласност на субјектот е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјава на волја, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци.

 

 1. Назив и адреса на контролорот

 

Контролор согласно ЗЗЛП е:

ЛИРА Д.О.О

Ул.Њуделхиска бр.6, лок.7 и 8

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Тел/факс: +389 2 3067 651 / 3063 645, 3093 687, 3093 688

Емаил: lira@lira.com.mk

Веб страница: www.lira.com.mk

 

 1. Офицер за заштита на личните податоци

 

Јане Пановски

Телефон: +389 2 3067 651

Емаил:

Секој посетител може во секое време директно да контактира со нашиот офицер за заштита на податоци за било какви прашања и предлози во врска со заштитата на личните податоци.

 

 1. Кои информации ги собираме?

За време на посетата на интернет страната или продажните места, Вашата приватност целосно се почитува. ЛИРА Д.О.О ги обработува Вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и информации за контакт), само доколку доброволно ги дадете, заради користење на нашите услуги и производи, како што се активирање или деактивирање на одредени услуги, електронски нарачки, продажба, достава на материјали, барање за понуда, наплата и други.

 

 1. За кои цели се користат собраните податоци и информации?

 

ЛИРА Д.О.О ги обработува Вашите лични податоци за:

 - овозможување на користење на нашите услуги и производи,

- со намера за подобрување на корисничкото искуство преку унапредување на квалитетот на услугата кон корисниците, односно поефикасно одговарање на Вашите барања и давање на потребната поддршка,

 --за добивање на известувања од нашата понуда на производи

- за идна соработка со нас

- купување/замена/враќање на производ

-достава на производ или потребна документација

-полесно проследување на сите известувања и информации до Вас

-примање на нарачки и барања за понуди

-пружење на услуги за производи кои што сакате да ги набавите или веќе сте ги набавиле од нас

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани, при пристапувањето. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.

 1. На кој начин се врши обработката на личните податоци?

 

Обработката на Вашите лични податоци ЛИРА Д.О.О  ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага. Вработените во ЛИРА Д.О.О се обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци), до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи. Се применуваат  сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите за заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страна. Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, согласно со законски предвидената постапка. Вашите лични податоци може да бидат обработени според следните правни основи:

-кога обработката е потребна за склучување и исполнување на договорот до кој пристапувате

-за исполнување на законски обврски (пр: даночни обврски)

-кога давате согласност за обработка на Вашите лични податоци со одредена цел при што имате право да ја повлечете согласноста во било кое време.

 1. Ограничување на обемот на личните податоци

Обработката на личните податоци е ограничена само на оние податоци кои се неопходни за да се исполнат целите на обработката. Обемот на личните податоци е соодветен на она што е потребно за исполнување на целите. Доколку се појави потреба за дополнителна обработка на Вашите лични податоци, ќе Ве информираме и ќе побараме Ваша согласност за таа дополнителна обработка.

 

 1. Точност на личните податоци

Спроведуваме разумни мерки за потврдување на точноста, за исправка и/или бришење на неточните лични податоци кои ги обработуваме. Покрај овие мерки, Ви овозможуваме да го остварите Вашето право да побарате исправка, дополнување или бришење на личните податоци на лесен и едноставен начин.

 1. Ограничување на роковите за обработа на личните податоци

Ние ги чуваме Вашите податоци онолку колку што е потребно за да ги исполниме определените цели. Притоа, ги земаме предвид законските обврски при чување на лични податоци. Кога основата за собирање на податоци е склучување и извршување на договор, ние чуваме податоци за реализирани набавки и клиенти до степен предвиден со даночните прописи и регулативи што го регулираат договорот за продажба(пр: податоците за пренесени ставки се чуваат до степен пропишан со законот за заштита на потрошувачите).

 1. Регистрација

Вашите лични податоци се собираат и чуваат за цели за регистрација, со што станувате наш клиент и Ви се овозможуваат нашите услуги.

Овие податоци нема да бидат откриени на трета страна, освен ако се откријат за цели на кривично гонење или ако постои друга законска обврска за нивно откривање.

Со доброволно давање на личните податоци, нудиме регистрација на корисниците во нашиот сервер. Регистрираните корисници можат во секое време да направат исправка на личните податоци внесени при регистрацијата или целосно да ги избришат личните податоци од нашата база на податоци.

 1. Видео надзор и телефон

ЛИРА Д.О.О користи видео надзор во продажните места за безбедност на своите вработени и имот и за откривање на кривични дела и други спорови. Видео надзорот се користи во согласност со Законот за приватна безбедност. Ние ги чуваме информациите собрани преку видео надзор за одреден временски период што ни овозможува да им помогнеме на регулаторните тела и агенциите за спороведување на законот, во определен рок, по што податоците автоматски се бришат. Преку видео надзорот се обработуваат податоци кои се однесуваат на идентификувано лице или лице кое може да биде идентификувано, директно или индиректно, врз основа на едно или повеќе обележја карактеристични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа лице. Оваа информација се чува на начин што обезбедува соодветна заштита на личните податоци и пристапот е ограниен само на квалификуван безбедносен персонал. Контролорот користи опрема за видео надзор за:

-заштита на животот на луѓето

-заштита на сопственоста

-заштита на вработените

-обезбедување контрола при влегување и излегување од деловните простории

Обработката е законска согласно ЧЛЕН 90 од ЗЗЛП.

Кога одлучувате да не контактирате по телефонски пат, ние не вршиме снимање на разговорот а податоците кои се побарани и собрани од вас, се за целта и реализацијата на вашето барање. Притоа информациите кои се потребни за извршување на целта се даваат веднаш при разговорот или Ве упатуваме кај нашите соработници.

 1. Други информации

 Имајќи ја во предвид природата на Интернетот, треба да нагласиме дека при неговото користење пасивно и автоматски се собираат податоци за навиките и преференциите на неговите корисници. При посетата на интернет страната од корисниците, може да се евидентираат информации поврзани со нив, кои сами по себе не се доволни за да идентификауваат одредено лице и претставуваат статистички показатели кои се користат за подобрување на квалитетот на интернет страната. Таквите информации може да ги вклучуваат: името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на интернет страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

 

 1. Колачиња на пребарувачот на интернет

 Колачиња (“cookies") се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред заради подобрување на корисничкото искуство и не се поврзуваат со вашите лични податоци кои претходно сте ни ги доставиле. Со помош на колачињата се следи движењето на посетителите на интернет страната и на тој начин се собираат податоци за подобро разбирање за користењето на интернет страната од страна на посетителите, со цел да се подобри корисничкото искуство, да се оптимизира и унапреди функционалноста на интернет страната. Колачињата ни овозможуваат да го препознаеме Вашиот интернет пребарувач, при следната посета на интернет страната. Колачињата може да ги зачуваат Вашите преференции и други технички информации, но не можат да читаат податоци или информации од вашиот хард диск или мобилен телефон, ниту пак да читаат други зачувани фајлови за колачиња од други интернет страни.

Доколку корисниците не ги прифатат колачињата, одредени делови од интеренет страната може да не функционираат како што е предвидено.

 

 1. На кого ги откриваме вашите податоци?

Вашите лични податоци ќе ги откриеме на надлежни државни органи за цели на водење на постапки согласно закон. За секое откривање на Вашите лични податоци, ќе водиме писмена евиденција и ќе Ве известиме на соодветен начин.

Доколку во иднина се појави потреба за откривање на податоците на трето лице кое не е предвидено во оваа Политика, ќе побараме Ваша согласност онаму каде што е тоа неопходно и ќе извршиме дополнување на Политиката за приватност пред таа обработка воопшто да започне.

 

 1. Прифаќање на условите

Со продолжување на пристапот и користењето на понудените услуги, корисникот ги прифаќа одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со оваа Политика за приватност, ве молиме да го прекинете пристапот.

 

 1. Можност за контакт преку веб страницата

Нашата веб страница содржи информации што овозможуваат брз контакт и директна комуникација со нас, која исто така ја вклучува и електронска пошта (е-маил адреса). Ако контактирате со нас преку е-маил адреса или преку формата за контакт, Вашите лични податоци нема да бидат откриени на трети лица.

 

 1. Ваши права како субјекти на лични податоци

а) Право на потврда (член 16)

Како субјект на лични податоци (корисник, купувач, кандидат за вработување, посетител) имате право да добиете потврда од ЛИРА  дали ги обработуваме Вашите лични податоци.

 

б) Право на пристап (член 19)

Во секое време, бесплатно имате право да добиете информации за Вашите лични податоци, како и копија од овие податоци. ЗЗЛП Ви гарантира пристап до следниве информации:

 

Покрај тоа, имате право да добиете информации за тоа дали личните податоци се пренесени во трета земја, како и за соодветните заштитни мерки во врска со преносот.

в) Право на исправка (член 20)

Имате право да добиете исправка на Вашите неточни лични податоци без непотребно одложување. Земајќи ги предвид целите на обработката, имате право да ги дополните нецелосните лични податоци.

г) Право на бришење (член 21)

Имате право да барате бришење на Вашите лични податоци без непотребно одложување. Ние сме должни да постапиме по ваквото барање ако е исполнет еден од следните услови:

д) Право на ограничувања за обработка (член 22)

Имате право да ја ограничите обработката на Вашите лични податоци, доколку е исполнет еден од следните услови:

обработката е незаконита, но се спротивставувате на бришењето на личните податоци, а наместо тоа бара ограничување на нивната обработка;

ЛИРА нема повеќе потреба да ги обработува Вашите лични податоци, но Вам Ви се потребно за воспоставување, остварување или одбрана на Вашите правни барања;

Приговарате на обработката, во очекување на верификација дали нашите легитимни интереси преовладуваат над Вашите интереси.

ѓ) Право на преносливост на податоци (член 23)

Личните податоци чија обработка ја вршиме со автоматски средства, врз основа на Ваша согласност, имате право да ги добиете во структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат или да барате да ги пренесеме овие податоци на друг контролор без мешање од ЛИРА кому му се дадени личните податоци, под услов ако е технички изводливо.

е) Право на приговор (член 24)

 Имате право да поднесете приговор против обработката на Вашите лични податоци. Во случај на приговор, Вашите податоци повеќе нема да бидат обработувани.

Ж) Право на повлекување согласност за заштита на податоците

Согласноста за обработката на Вашите лични податоци, имате право да ја повлечете во секое време. Доколку сакате да остварите некое од Вашите права, може да не контактирате во секое време.

 1. Известување за измени и дополнувања на оваа ПОЛИТИКА

ЛИРА Д.О.О има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во било кое време. Кога  ќе го направиме тоа, датумот на крајот од оваа страница ќе биде ажуриран. Корисникот прифаќа и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува политиката за приватност и дека е свесен за промените.

 

Октомври, 2023

 

[1]“ Службен весник на Република Северна Македонија”бр.42/20

Мени