Правила на испорака

Правилата на испорака на www.lira.com.mk појаснуваат кои се условите и начинот на испорака на купените производи при онлајн плаќање.

Испораката на сите производи се врши на избраната адреса за испорака од страна на купувачот при правењето нарачка. Доколку службата за испорака не успее да го пронајде купувачот на наведената адреса за испорака, ќе се обиде да воспостави контакт со купувачот согласно податоците што купувачот ги оставил при правење на онлајн нарачката. Ако по воспоставениот контакт нема услови да се остават нарачаните производи, тогаш службата за достава ги враќа во продавницата на ЛИРА и купувачот ќе може да си ја подигне од таму.

Производите се испорачуваат согласно рокот и условите кои ги одбрал купувачот при правењето на нарачката заедно со документација (Испратница-фактура) за извршеното плаќање.

Секој купувач е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, а доколку е поголема пратка да провери и дали некој производ недостасува. Купувачот треба да ја пријави рекламацијата веднаш, ако ја има. Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на купувачите.

Услови и правила за интернет продажба

Интернет продажбата во моментот е наменета и овозможена само за правни лица, а регистрирањето за нејзино овозможување се одобрува/одбива во рок од 24-48 часа од поднесувањето на барањето за регистрација.

Цените на сите производи на www.lira.com.mk се во денари и покрај производот е истакнато дали е со или без вклучен ДДВ.
Секој купувач треба да се регистрира за да може да биде остварена нарачката. По завршувањето на нарачката ќе биде испратена електронска порака на наведената адреса од страна на купувачот, за потврда на нарачката.
Доставата се наплаќа 150 денари со вклучен ДДВ. Достава не се наплаќа доколку се одбере опција за подигнување на производите од продажниот салон на ЛИРА.

Купувањето може да се оствари со следните платежни картички: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката), а наплатата се врши  преку Комерцијална Банка ад Скопје.

Замена/враќање на производ

Почитувани потрошувачи,

ЛИРА нуди можност за замена на производ што е купен во ЛИРА во рок од 15 дена од купувањето. По истек на овој рок, производот подлежи под сервис и истиот не може да се врати и/или замени.

Замената може да биде направена доколку се исполнети следните услови:

·         Производот да не е употребуван и заедно со амбалажата да е во иста состојба како што е купен (без никакви оштетувања на производот и амбалажата)

·         Амбалажата не смее да биде оштетена на било кој начин и истата мора да ги има фабричките пломби и етикети. 

·         Клиентот да ги приложи фискалната сметка и/или пропратната документација

Замената потрошувачите може да ја реализираат во продажниот салон на ЛИРА.

Важно: За производи кои се продаваат без амбалажа и фабрички пломби, како и за производи кај кои постојат индиции дека се употребувани, одлуката за дали може да бидат вратени или заменети ја прават вработените на ЛИРА.

Во случај да нема заменски производ и купувачот побара поврат на платениот износ, средствата за купениот производ се враќаат во иста форма како кога е платен производот:

За замена/враќање на производ купен online на нашата интернет страна www.lira.com.mk важат истите услови со напомена дека сите трошоци за транспорт/достава на производот се на сметка на купувачот.

Доколку клиентот лично го донесе производот/ите во одделот за интернет продажба и производот ги исполнува условите за замена, замената/повратот на средства ќе биде извршен веднаш.

Доколку клиентот сака производот да го врати преку служба за достава, потребно е претходно да го најави истото. По пристигањето и извршена проверка на производот ќе биде реализирана замената/повратот на средства за истиот.

 

 

Мени