За изработка на разводен ормар, покрај исполнувањето на електротехничките прописи и норми, потребно е и исполнување на одредени критериуми, меѓу кои:

- инженерска замисла и визуелност
- вешти електричари
- организирана и просторна работилница

Нашето долгогодишно искуство во изработката на ормари ни овозможува успешна реализација на сите поставени критериуми. Покрај изработката на конвенционални стански табли и ормари, изработуваме и ормари со шински развод и мерно-испитни ормари кои најчесто се користат во индустријата.

Мени